Uudistuksen aikataulu ja eteneminen

Maakunta- ja sote-uudistuksen lainvalmistelu jatkuu. Valinnanvapauslain ja maakuntien rahoituslain esityksiin tehdään perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella tarvittavat muutokset eduskuntakäsittelyssä. Eduskunta päättää maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä syyskaudella 2018. 

Uudistuksessa maakunnallinen päätöksenteko siirtyy yhteen, uuteen organisaatioon. Samalla maakuntauudistus selkiyttää kuntien, maakunnan ja valtion välistä työnjakoa. Uusi Etelä-Savon maakunta aloittaa toimintansa vuoden 2021 alussa. Valinnanvapaus tulee voimaan vaiheistetusti.

Maakunta- ja sote-uudistuksen aikataululuonnos Etelä-Savossa:

Aikajana: Uudistuksen aikataulu Etelä-Savossa

Uuden maakunnan tehtävistä merkittävin on sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen. Sen lisäksi maakunta vastaa pelastustoimesta, aluekehityksestä ja elinkeinoelämän edistämisestä, työllisyydestä, alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta maakunnan alueella, maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä, ympäristöterveydenhuollosta sekä joistakin muista alueellisista tehtävistä.

Uudelle maakunnalle siirtyy yhteensä 25 tehtävää tai tehtäväkokonaisuutta.

Uudelle organisaatiolle valitaan valtuusto suoralla vaalilla. Lisätietoa maakuntavaaleista löytyy täältä.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnallinen aikataulusuunnitelma:

Aikajana: Uudistuksen valtakunnallinen aikataulusuunnitelma


Maakuntauudistuksen aikataulu

Maakuntauudistuksen valmistelua varten on Etelä-Savossa perustettu oma esivalmisteluorganisaatio. Esivalmistelussa kartoitetaan resurssit ja suunnitellaan toimintamalli niiden tehtävien hoitamiseksi, jotka uudessa maakuntia koskevassa lainsäädännössä määritellään.

Ohjausryhmä koostuu sidosryhmien, henkilöstöjärjestöjen sekä kuntien ja yhdistyvien organisaatioiden nimeämistä jäsenistä. Ohjausryhmän tehtävänä on toimia poliittisen vuorovaikutusten, linjausten ja päätöksenteon areenana. Ohjausryhmän tehtävä ja rooli valmistelussa on siten antaa palautetta virkamiestason työskentelyyn.

Johtoryhmässä tehdään uudistusta koskevat käytönnön linajukset ja yhteensovittaminen. Johtoryhmän jäseninä on yhdistyvien organisaatioiden johtajat sekä seutukuntien edustajat.

Valmistelutyöryhmissä  tehdään sektorikohtaista valmistelua. Työryhmissä on pääsosin alakohtaisia asiantuntijoita, jotka kartoittavat tarvittavia resursseja ja arvioivat omasta näkökulmastaan tulevaa toimintamallia. Valmistelutyöryhmät raportoivat työstään johtoryhmälle. Valmistelutyöryhmiä on kaikkiaan seitsemän.

Viestinnän yhteistyöryhmässä suunnitellaan ja koordinoidaan uudistuksen yhteistä viestintää. Viestintätyöryhmän henkilöt työskentelevät myös ohjaus-, johto- ja valmisteluryhmissä.

Kunnallisasiain työryhmä on maakunnan kunnanjohtajista koostuva neuvoa-antava toimielein

Osallisuusforumeissa kuullaan uudistuksen aikana eri sektoreiden asianosaisia ja informoidaan uudistuksen etenemisestä.

Maakuntien väliaikaisen toimielimen suunniteltu aloitusaika on loppuvuodesta 2018 maakunta- ja sote-uudistusten lakien tultua voimaan. Tuolloin syntyy ensimmäistä kertaa uusi itsenäiseen päätöksentekoon kykenevä oikeushenkilö. Väliaikaisen toimielimen tehtävä on jatkaa valmistelua esivalmistelun pohjalta, mutta ennen kaikkea valmistella toukokuun 2019 maakuntavaalien järjestelyt.

Ensimmäiset maakuntavaalit käydään tämänhetkisten suunnitelmien mukaan toukokuussa 2019. 

Vaaleissa valitaan maakuntavaltuusto päättämään maakunnan asioista hyvin pitkälti samaan tapaan kuin kunnanvaltuustotkin. Maakuntavaltuustojen päätöksentekoon kuuluu muun muassa maakunnan toimintaa ohjaavat asiakirjat sekä maakunnan taloudesta päättäminen. Maakuntien rahoitus tulee valtiolta, muttta rahan kohdentamisesta maakunnnan sisällä päättää maakuntavaltuusto.

Maakuntavaltuusto aloittaa toimintansa. Maakuntavaltuusto toimii pitkälti samaan tapaan kuin nykyiset kunnanvaltuustot. Ne päättävät muun muassa maakunnan ohjaavista asiakirjoista ja maakunnan taloudesta. Rahat maakuntien tehtävien hoitoon tulevat valtiolta, mutta maakuntavaltuusto päättää niiden kohdentamisesta maakunnassa.

Maakuntavaltuuston alaisuudessa maakunan käytännön päätöksentekoa johtaa maakuntahallitus. Maakuntahallituksen ja maakunta maakuntakonsernin vastuut ja organisaation rakenne tarkentuu myöhemmin uudistuksen edetessä.

Uudistuksen tavoitteena on että uusi maakuntahallinto hoitaa sille laissä määrättyjä tehtäviä 1.1.2021 alkaen.