Tiedotteet ja uutiset


Tiedote: Kasvupalvelut/ Etelä-Savon kasvupalvelujen kehittämisessä vahva asiakasnäkökulma

−Halusimme, että asiakkaamme −niin henkilö− kuin yritysasiakkaat −ovat suoraan vaikuttamassa uusien kasvupalvelujen kehittämisessä, valmistelutyö­ryhmän puheenjohtaja Juha Pulliainen totesi. −Tarvitsemme yrittäjien vahvaa han­kintaprosessin osaamista palvelujen kehittämisessä, painottaa Pulliainen. Siksi val­mistelutyöryhmässä on jäseniä elinkeino − ja työmarkkinajärjestöistä, kauppakamarista, seutukunnista, ELY-keskuksesta, TE-toimistosta ja maakuntaliitosta.

− Palvelujen uudistustarvetta on. Voisimme tavoitella jotain ihan uutta. Tämä voitai­siin laittaa vaikka Slush-ryhmälle uudistuskohteeksi, innovoi Nina Rasola Etelä-Sa­von Yrittäjistä.

Kasvupalvelu-uudistus on systeeminen palvelumuutos

Kasvupalvelu-uudistus on suuri systeeminen muutos. Uudistuksen perusperiaate on markkinalähtöisyys. Pääosa ELY-keskusten tehtävistä siirretään maakunnille, TE-palvelujen tuottamisessa hyödynnetään järjestäjä-tuottaja-mallia. Maakunta sopii TE-palvelujen tuottamisesta kuntien, yksityisten tai kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Asiakas valitsee tuottajan. Vain markkinapuutetilanteessa maakunta voi tuot­taa palvelut palvelulaitoksessaan. Maakunta hoitaa edelleen viranomaistehtäviä, joita ei ole vielä tarkkaan määritelty. Osan kasvupalveluista tuottavat valtakunnalliset toi­mijat kuten Finnvera, Finpro, Tekes.

− Etelä-Savolla on hyvä edustus valtakunnallisessa kasvupalvelut-kehittämistyössä eri työryhmissä ja koko ohjelman ohjausryhmässä, totesi Juha Pulliainen.

Etelä-Savon kasvupalvelut -valmistelutyöryhmän työ kohdistuu valtakunnallisen lin­jauksen mukaan näihin palveluihin:

  • rekrytointi-ja osaamispalvelut
  • yritystoiminta-ja yrittäjyys
  • rahoituspalvelut
  • kansainvälistymisen palvelut
  • innovaatioympäristön palvelut

− Miten pienet maakunnalliset toimijat pystyvät osallistumaan valtakunnallisiin tar­jouskilpailuihin näiden palvelujen tuottamisessa, kysyi Nina Rasola Etelä-Savon Yrit­täjistä.

Kasvupalvelut-valmistelutyöryhmän työn painopisteet ja aikataulu

Valmistelutyöryhmän puheenjohtajana toimii Etelä-Savon ELY-keskuksen johtaja Juha Pulliainen ja sihteerinä projektipäällikkö Maija Korhonen Etelä-Savon maakun­taliitosta. Varapuheenjohtajaksi valittiin aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen Etelä-Sa­von Maakuntaliitosta.

Valmisteluryhmän seuraavat kokoukset: ke 21.12. kello 9.30−12.00, ke 25.1.2017 klo 9.30−12.00, to 23.2. klo 9.30−12.00, ti 21.3. klo 9.30−12 paikka Etelä-Savon ELY-keskus.

Kasvupalvelut -valmistelutyöryhmän työn painopisteitä ovat mm. asiakkaiden tunnis­taminen, palvelujen ja suoritteiden kuvaus, 1.1.2019 alkaen palvelutuotannon järjes­tämisen kuvaus, resurssien määrittely (rahat, henkilötyövuodet, keskeinen osaami­nen ja mitkä palvelut voidaan tilata markkinoilta), palvelutuotannon tavoitetila 2025 kuvaus ja pohdinta, millaista yhteistyötä Etelä-Savo tarvitsee palveluiden järjestämi­sessä. Monituottajamallilla tuotettavat kasvupalvelut on käynnistettävä valtakunnalli­sen aikataulun mukaan 31.12.2023.

Etelä-Savon Kasvupalvelut−valmistelutyöryhmä tulee tekemään tiivistä yhteistyötä alueiden kehittämisen ja maatalous− valmistelutyöryhmien kanssa.− Tämä maakun­nallinen kasvupalvelut valmistelutyöryhmä keskittyy henkilö-ja yritysasiakkaiden pal­velujen kehittämiseen vaikka kasvupalvelut ja aluekehitys ovat samassa laissa, Pul­liainen painottaa. −Yhteistyöllä hoidetaan kokonaisuuden kehittäminen, Pulliainen korostaa.

Kasvupalvelut – valmistelutyöryhmä on yksi seitsemästä Etelä-Savon maakuntauu­distusta valmistelevasta työryhmästä.

Lisätietoja maakuntauudistuksesta: www.esavo.fi. Maakuntauudistuksen alueelliset nettisivut osoitteessa www.es2019.fi.

Lisätietoja:

Kasvupalvelut −valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Juha Pulliainen, puh. 0295 024 162, juha.pulliainen(at)ely-keskus.fi


24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää