Regional government, health and social services reform

The health, social services and regional government reform will establish the new counties and reform the structure, services and funding of health and social services as well as transfer new duties to the counties. The reform is due to come into force on 1 January 2021.

Public administration in Finland will be organised on a three-tier level as follows: central government, counties (autonomous regions), local government. The existing regional divisions will be used as a basis for dividing the country into counties. There will be 18 counties in Finland,  which will organise all public healthcare and social services in their area. Some other duties will be transferred to the counties as well, from Centres for Economic Development, Regional State Administrative Agencies, Regional Councils and other joint municipal authorities and municipalities

Once these functions have been transferred from nearly 190 different designated authorities to just 18 counties, the number of joint statutory organisations, namely different local authorities and healthcare and social welfare service providers, will be markedly reduced.

In this way services can be better managed as a regional, well-balanced structure. The aim is to provide people with services on a more equal basis than before and level out differences in health and well-being, and to curb cost increases. Basic services will be strengthened and information technology will be used more effectively.

More information: https://alueuudistus.fi/en/frontpage

Watch the video about Regional Government, Health and Social Services Reform (with subtitles):


Landskaps- och vårdreformen

Landskaps- och vårdreformen innebär att nya landskap inrättas, att social- och hälsovårdens strukturer, tjänster och finansiering reformeras och att nya uppgifter överförs till landskapen.  Avsikten är att reformen ska träda i kraft 1.1.2021.

I fortsättningen ordnas den offentliga förvaltningen i Finland på tre nivåer. Dessa är staten, landskap och kommunen. De självstyrande områdena (landskap) bildas utifrån nuvarande landskapsindelningen. Det inrättas 18 självstyrande områden (landskap) som ordnar alla social- och hälsovårdstjänsterna inom området. Till landskapen överförs också andra uppgifter från NTM-centralerna, arbets- och näringsbyråerna, regionförvaltningsverken, landskapsförbunden och andra samkommuner och kommunerna

Detta minskar betydligt antalet olika organisationer som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovården och kommunernas gemensamma lagstadgade organisationer när uppgifterna överförs från närmare 190 olika ansvariga myndigheter till 18 nya landskap.

Då kan tjänster styras bättre som en regionalt balanserad helhet. Målet är att erbjuda människor tjänster på mer lika villkor, minska skillnader i välfärd och hälsa och dämpa kostnadsökningar. Basservicen förstärks och informationsteknologin utnyttjas bättre.

Läs mera information: https://alueuudistus.fi/sv/allman-information

Se videon av landskaps- och vårdreformen (med undertexter):