Maakunnan strategian valmistelu

Etelä-Savon uudelle maakunnalle valmistellaan parhaillaan strategiaa maakunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Uuden maakunnan strategia perustuu harvaan, mutta kauttaaltaan asutun Etelä-Savon nykytilanteeseen. Strategian tavoitteena on edistää asukkaan hyvinvointia maakunnan tehtäväaloilla. Strategia linjaa myös maakunnan elinvoimaa ja kilpailukykyä. Strategiaa täsmennetään ja viedään käytäntöön täydentävillä ohjelmilla ja suunnitelmilla kuten henkilöstöstrategialla ja maakuntaohjelmalla.

Avaa tästä: maakuntastrategian valmistelu huhtikuu 2018 (pdf)

Etelä-Savon maakunnan vahvuuksia - meillä on Etelä-Savossa toinen toistaan loistavampia ilon ja ylpeyden aiheita!

Maakunnassamme on paljon vahvuuksia, joiden pohjalta strategian kärkiä linjataan. Uskomalla maakuntamme vahvuuksiin on helpompi hyväksyä myös heikkoudet: ikääntyvä väestö, sote-palveluiden kustannusrakenne sekä työ- ja koulutuspaikkojen väheneminen.
 

Sidosryhmäkysely meneillään

Sidosryhmille lähetetyn kyselyn tavoitteena on kartoittaa eri organisaatioiden ja organisaatioissa toimivien ihmisten toiveita ja ajatuksia maakuntastrategian strategisiin valintoihin liittyen. Alustavan valmistelun perusteella strategian keskiöön on nostettu eteläsavolainen ihminen palvelutarpeineen.

Sidosryhmäkysely on osa laajempaa neljän kyselyn kokonaisuutta. Henkilöstökysely toteutettiin maaliskuussa 2018, ja koululais- ja kansalaiskyselyt ovat vuorossa sidosryhmäkyselyn vastausten analysoinnin jälkeen.

Kerättyjen vastausten avulla saadaan entistä kattavampi kokonaisnäkemys Etelä-Savon maakunnan asukkaiden, organisaatioiden, yhteisöjen, järjestöjen ja muiden toimijoiden näkemyksistä uuden maakunnan roolista, tehtävistä, tavoitteista ja visiosta.

Henkilöstökysely uuden maakunnan strategiasta

Uuden maakunnan strategiasta toteutettiin henkilöstölle sähköinen kysely maaliskuussa 2018. Kyselyyn saatiin vajaat 300 vastausta. Henkilöstökyselyn tavoitteena oli kartoittaa henkilöstön ajatuksia muun muassa uuden maakunnan strategiaa ja toimintaa ohjaavien arvojen asettamiseen liittyen.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneista olivat sitä mieltä että strategian lähtökohdaksi tulee ottaa eteläsavolainen ihminen. Eteläsavolaisen ihmisen tärkeimmiksi tarpeiksi nousivat terveys ja palveluiden saatavuus. Tärkeimmiksi uuden maakunnan toimintaa ohjaaviksi arvoiksi kyselyssä nousivat luotettavuus, asiakaslähtöisyys ja vastuullisuus.

Avaa tästä: Uuden maakunnan strategian henkilöstökyselyn tulokset huhtikuu 2018 (pdf)