Kuulemisesta kumppanuuteen

Osallisuuden vahvistamisella on suuri painoarvo Etelä-Savon kehittämisessä. Osallisuutta tarkastellaan kansalaisten näkökulmasta ja laajasti eri hallinnonalat läpäisevänä toimintana. Virallisten osallisuuskanavien toimivuutta ja vaikuttavuutta kehitetään samalla, kun luodaan uusia joustavia muotoja kansalaisten osallisuuden vahvistamiseksi muun muassa digitaalisuutta hyödyntäen.

Osallisuutta kehitetään kohti kansalaisten ja hallinnon edustajien tasavertaista vuoropuhelua. Se nähdään myös yhteisöllisenä ja kansalaisyhteiskuntaan kuuluvana ilmiönä. Asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat usein äänensä parhaiten kuuluviin erilaisten yhdistysten ja järjestöjen kautta.

Osallisuus on uudistuva ja kehittyvä rakenne. Hyvät käytännöt tunnistetaan, ja kokeiluja ja kokemuksia hyödynnetään esimerkiksi kumppanuuspöytien avulla. Kansalaisten aktiivisuus luo myönteistä ilmapiiriä ja lisää alueen elinvoimaa. Osallisuuden vahvistaminen edellyttää hallintokulttuuria, joka tukee avoimuutta ja vuorovaikutusta hallinnon kansalaisten ja yhteisöjen välillä.

Tavoitteena on luoda maakuntaan osallisuuden toimintajärjestelmä, joka kokoaa yhteen eri hallinnonalojen osallisuusmahdollisuuksia ja tekee niistä kansalaisille helposti tunnistettavan kokonaisuuden.

Osallisuuden toimintajärjestelmä kaaviona.

Maakunnan osallisuusohjelma

Etelä-Savon osallisuusohjelman valmistelu aloitettiin syksyllä 2018. Valmisteluryhmään ovat kuuluneet osallisuuskoordinaattori Eveliina Pekkanen, sote-koordinaattori Niina Kaukonen, hyvinvointikoordinaattori Eeva Häkkinen, viestintäasiantuntija Anne Hytönen, projektikoordinaattori Aino Salo ja osallisuusasiantuntija Kari Kangaspunta.

Osallisuusohjelmatyö käynnistettiin Osallisuus uudessa Etelä-Savossa -seminaarissa 29.11.2018. Tällöin esiteltiin alustavat osallisuusteemat ja käynnistettiin niiden ideointi ja työstäminen ryhmissä.

Työ jatkuu teemaryhmissä, joissa paneudutaan tarkemmin osallisuusteemojen sisällä tarvittaviin vaikuttamiskanaviin ja -foorumeihin. Teemaryhmät kokoontuvat säännöllisesti, ja niissä vierailee asiantuntijajäseniä. 

Teemaryhmien työ kootaan osallisuusohjelman rungoksi, ja niitä työstetään myöhemmin perustettavassa, kansalaistoimijoita ja viranomaisia edustavassa osallisuusfoorumissa. Etelä-Savon osallisuusohjelman vahvistaa maakuntahallitus.