Kun maakuntien toiminta käynnistyy vuoden 2020 alussa, maakunnilla on maakuntalakiluonnoksen mukaan 25 tehtäväalaa.

 1. sosiaali- ja terveydenhuolto
   
 2. hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön asiantuntijatuki kunnille ja ehkäisevät palvelut
   
 3. alueellinen alkoholihallinto
   
 4. pelastustoimi
   
 5. terveydensuojelu, tupakkavalvonta, elintarvikevalvonta sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja eläinlääkäripalvelut
   
 6. maatalous ja maaseudun kehittäminen
   
 7. maataloustuotteiden markkinajärjestelyt, maatalouden tuotantopanosten turvallisuus, laatu ja käyttö sekä kasvinterveyden valvonta
   
 8. kalatalous ja vesitalous
   
 9. aluekehittämisviranomaisen tehtävät, alueen, sen elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen, näihin liittyvä koulutus ja osaamisen kehittäminen, kulttuurin edistäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen sekä kotoutumisen edistäminen
   
 10. alueellisen lyhyen, pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu
   
 11. maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus
   
 12. kuntien alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämisen edistäminen
   
 13. luonnon monimuotoisuuden suojelun edistäminen ja kulttuuriympäristön hoito
   
 14. liikennejärjestelmän toimivuus, liikenneturvallisuus, tie- ja liikenneolot, alueellinen tienpito, maankäytön yhteistyö sekä toimintaympäristöä koskevien tietojen tuottaminen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun
   
 15. vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyyn liittyvät valvontatehtävät
   
 16. alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen yhteistyössä muiden maakuntien kanssa sekä liikunnan edistäminen maakunnassa alueellisen liikuntaneuvoston toiminnan kautta sekä ulkoilureittitehtävät
   
 17. maakunnallisen identiteetin edistäminen alueella yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa
   
 18. kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittaminen osana maakuntastrategian ja -ohjelman sekä maakuntakaavoituksen toteuttamista
   
 19. vesihuollon edistäminen ja suunnittelu, vesivarojen käytön ja hoidon sekä tulvariskien hallinnan tehtävät, alueelliset luonnonvaratehtävät ja huolehtiminen ympäristö-, vesihuolto- ja vesistötöiden toteuttamisesta
   
 20. vesien ja merensuojelu, vesien ja merenhoidon järjestäminen ja toteuttaminen sekä merialuesuunnittelu
   
 21. ympäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietouden parantaminen
   
 22. maakunnan varautuminen ja alueellisen varautumisen yhteensovittaminen
   
 23. maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen järjestäminen sekä poronhoitajien sijaisavun kustannusten korvaaminen
   
 24. alueelliset romaniasiain neuvottelukuntia ja romaniasioita koskevat tehtävät
   
 25. yhteispalveluiden alueellinen järjestäminen ja kehittäminen.
   

Laissa määritellään lisäksi kuusi tehtäväkokonaisuutta, joita voidaan ottaa maakunnan tehtäviksi.