Mitä järjestökentällä tapahtuu?

Tälle sivustolle keräämme muistioita ja tiedotteita maakuntauudistuksen vaikutuksista järjestöjen toimintaan.

Halu tehdä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa on kasvanut

Verkostokumppanuutta arvioitiin verkostopuntarilla

Joulukuun lopulla 2018 mitattiin verkostoyhteistyötä ns. verkostopuntarin avulla. Tavoitteena oli saada yleiskuvaa hankkeen työstä niissä verkostoissa, joissa henkilö on ollut mukana osallistujana. Kysely lähetettiin 80:lle Järjestöt Etelä-Savon ns. verkostotyössä mukana olleelle henkilölle. Puntarissa nimetyt verkostot olivat digikehittämisen verkosto, järjestöneuvottelukunnan valmisteluverkosto, hyvinvointi- ja osallisuusverkosto, SYTY-yhteistyöryhmä ja järjestöstrategian yhdistystoimijat. Verkostoihin kuuluu sekä yhdistysten että julkisen sektorin edustajia.

 Verkostojen hyödyistä vastaajat toivat esille mm. seuraavia asioita:

 • yhdistystoimijat saivat tietoa toistensa toiminnasta, ymmärrystä siitä missä mennään sote- ja maakuntauudistuksessa
 • yhdessä keskustelun kautta löytyy yhteinen tavoitteiden asetanta, eri osapuolien tarpeet tulevat esille ja pystytään hakemaan synteesiä
 • apua verkostoitumiseen ja vertaistukea
 • toisten yhdistysten ja julkisen puolen edustajien kasvot tulevat tutuiksi, mikä edistää vuorovaikutusta
 • tietoa sote-hyte kokonaisuuden jäsentämisessä ja yhdistystoiminnan asemoinnissa siinä
 • halu ja ymmärrys tehdä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa on kasvanut
 • järjestöjen tärkeä merkitys kansalaisille ja organisaatiolle pitää saada näkyvämmäksi

Vastaajat antoivat mm. seuraavia kehittämisehdotuksia:

 • yhteistyön kehittäminen ja uusien avauksien löytäminen julkisen puolen ja järjestötoimijoiden kesken
 • järjestötyön pitäisi näkyä julkisen puolen sote-toimijoiden keskuudessa
 • selkeä käsitys järjestöjen toiminnasta ja palveluista ja sen tiedon saaminen kansalaisten hyväksi – digitaalinen alusta tätä varten
 • taloudellinen tilanne, vaikuttavuusarviointi, laatu
 • työllistämistoiminnan kehittäminen

Toiveena olisi saada esimerkkejä toimivista yhteistyöratkaisuista ja tuloksista, sillä ne kannustaisivat vielä paremmin uuteen toimintaan. Avovastauksissa saatiin kannatettavia esityksiä aiheiksi uusille asiantuntijaverkostoille.

 • Julkaistu 26.02.2019